Pravidla k užívaní Affiliate programu

PRAVIDLA K UŽÍVÁNÍ AFFILIATE (PROVIZNÍHO) PROGRAMU EPARŤÁKA

Affiliate (dále Affiliate program) neboli provizní program, který provozuje

Bc. Martin Vrbeník., se sídlem Revoluční 1165/7, Rýmařov 795 01, IČ: 71157450, živnostenský list vydaný v Rýmařově dne 04.10.2016 (dále jen „Provozovatel“).

 

1.Úvodní ustanovení 

1.1. Účast v Affiliate programu vzniká registrací Zájemce dle podmínek uvedených dále v čl. 4. Účast v Affiliate programu obsahuje závazek Partnera vytvořit na svém Webu prostor, kde bude umísťovat HTML kódy poskytnuté Provozovatelem, za účelem propagace Provozovatele webové stránky www.epartak.cz.

 1.2. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující webové stránky www.epartak.cz provizi, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

 

2.Definice a výklad pojmů 

2.1. Pravidla – znamenají tato Pravidla užívání Affiliate programu.

2.2. Zájemce – osoba, která žádá o registraci v Affiliate programu. 

2.3. www.epartak.cz – znamená webová prezentace firmy Bc. Martina Vrbeníka s objednávacím systémem pod internetovou doménou www.epartak.cz. 

2.4. Provozovatel - Provozovatelem Affiliate programu je firma Bc. Martin Vrbeník., se sídlem Opavská 231/5, 793 42 Janovice u Rýmařova, IČ: 71157450, živnostenský list vydaný v Rýmařově dne 04.10.2016.

2.5. Partner – fyzická osoba nebo právnická osoba, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky Webu anebo domény, na které je Web provozován anebo jsou oprávněni k užívání Webu anebo domény. 

2.6. Web – internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód a která je ve vlastnictví anebo oprávněném užívání Partnera a kterou Partner přiřadil v rámci svého uživatelského účtu v Affiliate programu. 

2.7. HTML kód - znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na Web Partnera se zobrazuje jako Reklamní plocha. 

2.8. Reklamní plocha – znamená grafické zobrazení HTML kódu, které je výsledkem umístění unikátního HTML kódu vloženého na Web Partnera. 

2.9. Affiliate program – program, umožňující dle těchto Pravidel zařazeným partnerům propagovat web www.epartak.cz, vložením HTML kódu na vlastní Web, a získávat za to provizi dle bodu 6 těchto Pravidel. 

2.10. Uživatel internetu – osoba užívající Web Partnera, která klikne na reklamní plochu 

 

3.Obecné podmínky užívání Affiliate programu

3.1. Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a které jsou vlastníky Webu nebo oprávněnými uživateli. 

3.2. Partnerem Affiliate programu se nemohou stát zaměstnanci Provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem již dříve zrušena registrace do Affiliate programu. Uživatelé www.epartak.cz ani Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Affiliate programu, pokud nedošlo k akceptaci registrace Zájemce Provozovatelem. 

3.3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Affiliate programu. Každý jednotlivý Web (bez ohledu na URL) může být v rámci Affiliate programu použitý pouze jedním Partnerem. 

3.4. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí činit aktivity vyjmenované v bodu 8.2. pod písm. c) těchto Pravidel, které jsou důvodem pro okamžité vyloučení Partnera z Affiliate programu.

 

4. Registrace

4.1. Registrace do Affiliate programu probíhá vyplněním registračního formuláře, jeho následným elektronickým odesláním Zájemcem Provozovateli a jeho elektronickou akceptací ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace registrace Provozovatelem se Zájemce stává Partnerem. Následně Provozovatel umožní Partnerovi v rámci jeho uživatelského účtu sledování statistik a výše jeho provize. 

4.2. Provozovatel není povinen registraci Zájemce akceptovat a sdělovat Zájemci důvody tohoto odmítnutí. Odmítnutí registrace bude Zájemci zasláno na jeho emailovou adresu. 

4.3. Okamžikem akceptace registrace ze strany Provozovatele je Partner povinen dodržovat Pravidla.

 

5.Podmínky a způsob propagace

5.1. Partner se zavazuje, že na Webu vytvoří reklamní plochu, tj. umístí na Web HTML kódy poskytnuté Provozovatelem. Partner může libovolně upravit vzhled reklamní plochy úpravou stylů, nesmí však upravit obsah reklamy vygenerované na reklamní ploše. 

5.2. Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech provizi. 

5.3. Partner je povinen využívat pro každou reklamní plochu unikátní html kód, který mu poskytne Provozovatel. 

5.4. Web Partnera musí být ve vlastnictví nebo oprávněném užívání Partnera, být trvale přístupný zaměstnancům Provozovatele v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti. Obsah Webu Partnera musí být v českém jazyce. 

5.5. Partner je povinen oznámit prostřednictvím uživatelského účtu Provozovateli URL adresu každého Webu, jejímž prostřednictvím zamýšlí propagovat produkty EPARŤÁKA. Provozovatel rozhodne o přípustnosti takové stránky zasláním potvrzení na e-mail Partnera, který uvedl při registraci. Do doby schválení Webu ze strany Provozovatele není Partner oprávněn umístit na Web HTML kód. 

5.6. Při vkládání reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, popunder), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe. 

5.7. Reklamní plocha nemůže být umístěna na Weby, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na Weby, které mají pornografický charakter a na Weby, které převážně slouží k zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele.

 

6.Provize Partnera

6.1. Partner má nárok na provizi za uskutečněnou objednávku učiněnou kupujícím (uživatelem internetu), na základě přístupu na online objednávku www.epartak.cz prostřednictvím Reklamní plochy umístěné na Webu Partnera dle těchto Pravidel (dále jen „provize za objednávku. 

6.2. Provize za uskutečněnou objednávku 

Předpokladem vzniku nároku na provizi za objednávku je vstup na stránky Provozovatele způsobem dle čl. 6.1.. Nárok na provizi za objednávku vzniká Partnerovi pouze z kupní ceny produktu, která byla kupujícím Provozovateli skutečně zaplacena. Předpokladem vzniku nároku je dále řádné dokončení transakce, zejména vyzvednutí objednaného výrobku kupujícím. Nárok na proplacení provize vzniká po 30 dnech od řádného dokončení transakce a za předpokladu, že kupující neodstoupil od smlouvy. 

6.3. Výše provize za objednávku přes web EPARŤÁKA je stanovena konkrétním procentem z hodnoty objednávky. Konkrétní výše provize je uvedena v účtu Partnera v sekci „Provizní nastavení“. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši provize a HTML kód pro Reklamní plochy. O této změně bude provozovatel informovat Partnery prostřednictvím rozhraní Affiliate programu nebo emailem. 

6.4. Výše provize se zobrazuje ve statistikách Affiliate programu, které jsou dostupné v uživatelském rozhraní Affiliate programu každého Partnera a jsou pravidelně aktualizovány. 

6.5. Nárok na proplacení provize vzniká Partnerovi v případě, že celková výše provize za uplynulý kalendářní měsíc dosáhne alespoň 1500 Kč. Provize nižší než 1500 Kč se automaticky převádí do dalšího kalendářního měsíce. Výše provize je uvedena s DPH. 

6.6. Při splnění podmínek z bodu 6.5. je Partner oprávněn vystavit daňový doklad nebo dokladu pro vyplacení provize. Doklad bude následně Provozovatelem na základě splnění podmínek pro vyplacení provize schválen nebo zamítnut. 

6.7. Splatnost daňového dokladu nebo dokladu pro vyplacení provize činí 14 dní ode dne jejího schválení Provozovatelem. 

6.8. Partner je povinen mít kompletně vyplněné fakturační údaje v uživatelském rozhraní Affiliate programu a udržovat je v aktualizovaném stavu. 

6.9. Provize v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností v Affiliate programu (komunikace se zákazníkem, doprava, následný servis). 

6.11. Platnost provize je 12 měsíců od data, kdy na ni vznikl nárok. Nezažádá-li Partner o její vyplacení způsobem uvedeným výše v této lhůtě, nárok na její vyplacení automaticky zaniká. 

6.12. Provizi přes online obchod www.epartak.cz, získává Partner za každou objednávku (splňující zároveň výše uvedené podmínky) realizovanou kupujícím do 30 dní od doby, kdy klikl na Reklamní plochu umístěnou na Webu Partnera (cookies je 30 dní)

6.13. Provizi za objednávku přes web Provozovatele obdrží vždy ten Partner, z jehož Reklamní plochy přišel kupující jako poslední před realizací objednávky.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Partner – fyzická osoba dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci do Affiliate programu. Nakládání s osobními údaji Partnerů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Souhlas je udělen Provozovateli za účelem zajištění efektivního fungování Partnera v Affiliate programu a plnění povinností Provozovatele, a to na dobu trvání registrace Partnera v Affiliate programu. 

7.2. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými elektronickými prostředky se zavedenými technickými, organizačními a softwarovými prostředky zabezpečení. Poskytnutí osobních údajů Provozovateli není povinné, bez něj však není Provozovatel schopen poskytnout Partnerovi plnění dle těchto Pravidel. Partner bere na vědomí, že má právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a k informacím o jejich rozsahu, účelu a příjemcích, právu na vysvětlení v případě podezření z neoprávněného zpracovávání osobních údajů správcem nebo zpracovatelem, a na neprodlené odstranění závadného stavu, bude-li zjištěn.

 

8.Doba trvání registrace a její ukončení

8.1. Registrace do Affiliate programu je uzavírána na dobu neurčitou. 

8.2. Registrace zaniká nebo se ruší: 

K této dohodě dojde odesláním žádosti o ukončení registrace ze strany Partnera (na e-mail Provozovatele: info@epartak.cz, popřípadě e-partak@seznam.cz) a následnou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace druhé smluvní straně dojde k ukončení registrace.

Výpovědí. Výpověď mohou podat obě smluvní strany a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď je možné podat i elektronicky na e-mail Provozovatele info@epartak.cz

Jednostranným zrušením registrace Partnera Provozovatelem. 

K jednostrannému zrušení registrace Partnera je Provozovatel oprávněn zejména v případech, kdy obsah webu Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly. 

8.3. V případě, že nastane některý z důvodů pro jednostranné zrušení registrace Partnera Provozovatelem, ztrácí Partner nárok na provizi, kterou dosud v Affiliate programu získal. 

8.4. Zánikem nebo zrušením registrace nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení registrace. 

8.5. Partner se zavazuje odstranit ze svého Webu veškerou reklamní plochu, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení registrace. 

8.6. Jestliže dojde k ukončení registrace výpovědí nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat daňový doklad či doklad pro vyplacení provize Provozovateli na vyplacení provize, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení registrace.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti v Pravidlech neupravená, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění. 

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Affiliate program či jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění na stránkách www.epartak.cz a zároveň informovat Partnera o provedené změně a její podstatě prostřednictvím zprávy zaslané na registrační e-mail Partnera. Změny nabydou účinnosti 10. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele. V případě, že Partner do nabytí účinnosti neinformuje Provozovatele o tom, že s provedenými změnami Pravidel nesouhlasí, má se za to, že s novým zněním pravidel souhlasí od okamžiku jejich účinnosti. Sdělení Partnera o tom, že s novým zněním Pravidel nesouhlasí, zaslané elektronicky Provozovateli do nabytí účinnosti nového znění, se považuje za výpověď registrace, přičemž výpovědní lhůta a ukončení registrace se řídí čl. 8.2. Po dobu trvání výpovědní doby se vztah mezi Partnerem a Provozovatelem řídí dosavadním zněním Pravidel. 

9.3. V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel. 

9.5. Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 27.7.2020.