Obchodní podmínky

Bc. Martin Vrbeník - Eparťák

Adresa sídla: Revoluční 1165/7Rýmařova, 7950 01

identifikační číslo: 71157450

Oprávnění zapsáno podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městským úřadem Rýmařov

Účel: nabídka webových a marketingových služeb prostřednictvím on-line projektu umístěného na internetové adrese www.epartak.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto projektní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozované OSVČ Bc. Martinem Vrbeníkem, se sídlem Revoluční 1165/7, Rýmařov 795 01, IČ: 71157450, živnostenského oprávnění zapsaného u MÚ Rýmařov (dále jen „zpracovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zpracovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zadavatel“) prostřednictvím internetového projektu zpracovatele. Internetový projekt je zpracovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.epartak.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od zpracovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může zpracovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zadavatele provedené na webové stránce může zadavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zadavatel provádět objednávání službu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní projektu umožňuje, může zadavatel provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní projektu, dále po telefonu 603784117 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je zadavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zadavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zadavatelem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou zpracovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zadavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Zpracovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zadavatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zadavatel poruší své povinnosti ze smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zadavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zpracovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní projektu je informativního charakteru a zpracovatel není povinen smlouvu se zadavatelem uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní projektu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých úkonů. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní projektu nebo je ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost zpracovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní projektu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služby. Informace o nákladech spojených s dodáním služby uvedené ve webovém rozhraní projektu platí pouze v případech, kdy je služba doručována v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání služby vyplní zadavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní projektu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ zadavatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní projektu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny za službu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky zpracovatelem je zadavatel umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadavateli vložil, a to i s ohledem na možnost zadavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zadavatel zpracovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zpracovatelem považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zadavatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu zadavatele, způsob úhrady, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o dílo, pokud není uvedeno jinak. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zadavatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Zpracovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zadavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zadavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zadavatele“).

3.8. Zpracovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství úkonů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zadavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi zpracovatelem a zadavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zpracovatelem zaslána zadavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zadavatele.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zpracovatel splnit, zašle zadavateli na elektronickou adresu zadavatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zadavatele.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o dílo a smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena až akceptací zadavatele prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

3.13. Zadavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zadavatelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zadavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy o dílo může zadavatel uhradit zpracovateli následujícími způsoby:

 • 4.1.1. bezhotovostně převodem na účet zpracovatele č. 9609174001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet zpracovatele“);

4.2. Společně s kupní cenou je zadavatel povinen zaplatit zpracovateli také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.

4.3. Zpracovatel požaduje od zadavatele zálohu ve výši 50% až ve chvíli, kdy zadavatel odsouhlasil tvorbu zpracovatele, pokud není ujednáno jinak.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo, pokud není smluveno jinak.

4.5. V případě bezhotovostní platby je zadavatel povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zadavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zpracovatele.

4.6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté zpracovatelem zadavateli nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zpracovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zadavateli daňový doklad – fakturu. Zpracovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zpracovatel zadavateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zadavatele.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Viz. smluvní ujednání ve Smlouvě o dílo. Objednání služby prostřednictvím webového rozraní není závazné a je pouze návrhem Smlouvy o dílo.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽBY

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zadavatele, nese zadavatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně zadavatele nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zadavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Zadavatel nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny za službu

7.2. Zpracovatel není ve vztahu ke zadavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zpracovatel prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti zadavatele zašle zpracovatel na elektronickou adresu zadavatele.

7.4. Zpracovatel je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Zadavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů zadavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Zadavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Zadavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zadavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zadavateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o dílo.

8.4. Zadavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní projektu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zpracovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů zadavatele může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících službu nebudou osobní údaje zpracovatelem bez předchozího souhlasu zadavatele předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Zadavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se zadavatel domníval, že zpracovatel nebo osoba pověřená (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zadavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 8.8.1. požádat zpracovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 8.8.2. požadovat, aby zpracovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li zadavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Od 25.5. 2018 - Nařízení EU pro ochranu osobních údajů - GDPR - zásady zpracování osobních údajů

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Zadavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službou, službami nebo podnikem zpracovatele na elektronickou adresu zadavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zpracovatelem na elektronickou adresu zadavatele.

9.2. Zadavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky zpracovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zadavatele, může zadavatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zpracovatelem v elektronické podobě.

10.4. Kontaktní údaje zpracovatele: adresa pro doručování Bc. Martin Vrbeník, Revoluční 1165/7, Rýmařov 79501, adresa elektronické pošty info@epartak.cz, telefon 603 784 117.

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Já Bc. Martin Vrbeník, Revoluční 1165/7, Rýmařov 795 01, podnikají...

Jak objednat

Provedeme Vás objednávkovým procesem na www.epartak.cz.   VYBERTE SI PRODUKT Tento úkon p...